پارسا نهال سبز كوچكمپارسا نهال سبز كوچكم، تا این لحظه: 13 سال و 8 ماه و 1 روز سن داره
و پرهام فرشته خوبيهاو پرهام فرشته خوبيها، تا این لحظه: 9 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

فرشته های آسمانی من

بعضی از مامان ها، خیلی مامان ترند...

  با اجازه رونوشت از وبلاگ aradmaman.niniweblog.com بعضی مامان ها  همبن چهار حرفِ ساده یِ "میم" و"الف"و "دال" و "ر"وقتی به همین ترتیب کنارِ هم می نشینند، کائنات را وا می دارند تا به احترامِ موجودی محترم و ارزشمند تمام قَــــــــــــد قیام کند و ساکت بماند  مامان ها بی تعلق به نژاد و فرهنگ و سواد و خیلی موارد دیگر ، بسیارشبیه همند، با فرسنگ ها فاصله روزهایِ مادرانه یِ مشابه را تجربه می کنند و حسّ هایی شکلِ هم را از سر می گذراند  خیلی از خانم ها؛ مامان به دنیا می آیند، ِبا یک غریزه یِ ارزشمندِ خدادادی؛  از همان سال هایِ اوِّل، مامانِ عروسک هایشان می شوند و برایِ همه یِ کوچک ترهایِ موجود در خانه و خانواده و همسایه مشقِ مادرانگی می کنند ...
15 ارديبهشت 1393

براي همه فرزندان ايران زمين

براي پارسا و پرهام و همه فرزندان ايران زمين...  فرزندم .1.بیاموز كه خدا همیشه هست و همه جا حضور دارد. .۲.بیاموز كه دو نفر می توانند به یك نقطه نگاه كنند اما متفاوت ببینند. .۳.بیاموز درست نیست خودت را با كسی مقایسه كنی. .۴.بیاموز كه كسی را نمی توان وادار كرد عاشقت باشد. .۵.بیاموز كه انسانهایی هستند كه ما را دوست دارند اما نمی دانند چطور عشقشان را ابراز كنند. .۶.بیاموز كه چند ثانیه طول میكشد تا زخمی در قلب آنها كه دوستشان داري ایجاد كنی، ولی سالها طول میكشد تا آن زخم را التیام دهی. .7-بیاموز هرکس را همان طور که هست بپذیري.
25 اسفند 1392

ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ! ﺑﯿﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﻢ

  ﻫﻤﺴﻔﺮ در اﯾﻦ راﻩ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻲﺧﺒﺮﯾﻢ و ﭼﻮن ﺑﺎد ﻣﻲﮔﺬرد ﺑﮕﺬار ﺧﺮدﻩ اﺧﺘﻼفﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ! ﻣﺨﻮاﻩ ﻛﻪ ﯾﻜﻲ ﺷﻮﯾﻢ، ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺨﻮاﻩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ دوﺳﺖ داري، ﻣﻦ ﻫﻤﺎن را، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺪت دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﻮاﻩ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﯾﻚ آواز را ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﻢ ﯾﻚ ﺳﺎز را، ﯾﻚ ﻛﺘﺎب را، ﯾﻚ ﻃﻌﻢ را، ﯾﻚ رﻧﮓ را و ﯾﻚ ﺷﯿﻮﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮدن را ،ﻣﺨﻮاﻩ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻤﺎن ﯾﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻠﯿﻘﻪﻣﺎن ﯾﻜﻲ و روﯾﺎﻫﺎﻣﺎن ﯾﻜﻲ . ﻫﻢﺳﻔﺮ ﺑﻮدن و ﻫﻢﻫﺪف ﺑﻮدن، اﺑﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮدن و ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪن دال ﺑﺮ ﻛﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺖ !ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖاﻧﺪ و ﻋﺸﻖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺣﺪﺗﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮدو ﺻﺪاي ﻛﺒﻚ، درﺧﺖ ،ﻧ...
16 اسفند 1392

براي فرزندت يك بادكنك بخر...

 برای فرزندت از بین تمام اسباب بازی ها یک بادکنک بخر . . .  بازی با بادکنک خیلی چیزا رو به بچه یاد میده . . .  بهش یاد میده که باید بزرگ باشه اما سبک، تا بتونه بالاتر بره!   بهش یاد میده که چیزای دوست داشتنی می‌تونن توی یه لحظه، حتی بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ مقصری از بین برن، پس نباید زیاد بهشون وابسته بشه!!  مهم‌تر از همه بهش یاد میده که وقتی چیزی رو دوست داره نباید اون قدر بهش نزدیک بشه و بهش فشار بیاره که راه نفس کشیدنش رو ببنده، چون ممکنه برای همیشه از دستش بده.
10 دی 1392
1